Zorg op school


Zorg op school

Vanuit de visie dat kinderen mogen verschillen, wordt zowel in de kleuterklas als in de lagere klassen veel aandacht besteed aan de brede basiszorg. Dat betekent dat de klasleerkracht in de mate van het
mogelijke rekening houdt met de eigenheid en de capaciteiten van elk kind. Ieder kind moet op onze school de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontplooien, zowel op sociaal-emotioneel, psycho-motorisch als cognitief vlak, waarbij bijzondere aandacht is voor de ‘zorg’kinderen.

Naast de aandacht voor de minderbegaafde kinderen, moeten ook de meerbegaafde leerlingen voldoende gestimuleerd en uitgedaagd worden. Op een oudercontact worden de ouders op de hoogte gebracht van de zorg in de klas van hun kind. Wat een kind tijdens de zorg bij de zorgleerkracht doet, wordt via een heen-en weerschrift, een zorgmapje of via feedback op een werkblaadje aan de ouders gecommuniceerd.

Wij doen een inspanning om aan het zorgbeleid te werken met het voltallige schoolteam in samenwerking met het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) van Roeselare. (voor meer info zie pijler CLB) 

De zorgcoördinator staat in voor het afstemmen van het zorgbeleid op leerlingen-, klas- en schoolniveau.

ZORG OP KLASNIVEAU: de klastitularis 'zorgt' voor differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk …

ZORG OP SCHOOLNIVEAU: Om de kinderen te 'volgen' vanaf de kleuterklas tot het einde van de lagere school, gebruiken wij een kindvolgsysteem. We volgen de ontwikkeling op de voet op: onder meer met genormeerde testen voor taal en wiskunde. De vorderingen van de kinderen worden besproken op een intern zorgoverleg. Als de 'draagkracht' van de school onvoldoende is, raden we in samenspraak met het CLB externe begeleiding door een revalidatiecentrum of externe hulpverlener (vb. logopedist) aan. 
Op een MDO - MultiDisciplinair Overleg (een overleg met de klasleerkracht, zorgleerkracht, directeur en CLB) kunnen ook de ouders en een externe hulpverlener worden uitgenodigd. Wij doen samen onze uiterste best om uw kind goed op te volgen en te begeleiden. Deze zorg wordt gedragen door het voltallige schoolteam.

We doen een warme oproep naar jullie om bij het vaststellen van problemen de school tijdig op de hoogte brengen zodat we het nodige voor uw kind kunnen doen. Heb je nog vragen ? Je kan voor een antwoord terecht bij de directeur, het zorgteam en het CLB van de school.